با اقدام ايران در بر داشتن مهر های ايمنی تاسيسات هسته ای آن کشور، اروپا و ايالات متحده آمريکا در نظر دارند با يک استراتژی مشترک ايران را تحت فشار بيشتر قرار دهند.

نازی بگلری، خبرنگار ما در نيو يورک در اين زمينه با يک کارشناس آمريکائی گفتگوئی انجام داده است که می شنويد: