شرکت نفتی "نوک"،  بزرگترين شرکت ملی  توليد کننده نفت و گاز در خارج از چين، در نظر دارد چهل و پنج درصد سهام يک شرکت  نيجريه ای،  بنام "سات اتلانيک پتروليوم"،  که نفت مناطق ساحلی نيجريه را  در انحصار خود دارد،  به مبلغ دو ميليارد و سیصد ميليون دلار خريداری کند.

شرکت نفتی "نوک" که هفتاد در صد سهام آن متعلق به دولت چين است، ميگويد انجام اين معامله منوط بر تصويب دو دولت چين و نيجريه است.