پاپ بندیکت در سخنرانی سالانه خود در باره وضعیت جهان، تروریسم را به عنوان یک انحراف اخلاقی محکوم کرده ، خواهان صلح بین اسرائيل و فلسطينیان شده و مردم را به از خود گذشتگی برای تغذیه گرسنگان جهان فرا خوانده است.

رهبر کاتولیک های جهان گفت تروریسم زمانی که خود را در پشت مذهب پنهان می کند و حقیقت خداوند را به سطح تروریست ها پائين می آورد، اسفناکتر می شود.

پاپ گفت اسرائيل باید قادر باشد به گونه ای صلح آمیز وجود داشته باشد و فلسطينیان بايد بتوانند نهادهای دمکراتیک خود را توسعه دهند.

رهبر کاتولیک های جهان که به زبان فرانسه و در جمع دیپلمات های مقیم واتیکان سخن می گفت، اظهار داشت کشورهای ثروتمند بايد برای کمک به تنگدستان بیشتر تلاش کنند، و یِاد آور شد که فقط کاهش هزینه های نظامی به نصف، می تواند از گرسنگی توده های بزرگی از مردم جهان بکاهد .