روز شنبه، پاپ بنديکت در يک ديدار با نمايندگان " اتحاديه جهانی کليساهای پروتستان " بر تعهد خود نسبت به متحد کردن هر چه بيشتر ِ کاتوليکها و پروتستانها تأکيد گذارد.

پاپ بنديکت گفت از خداوند طلب ميکند که اين ديدار، به گفته وي، " ثمراتی در جهت تجديد تعهد در تلاش برای اتحاد همه مسيحيان جهان را فراهم آورد.

" رهبران " اتحاديه جهانی کليساهای پروتستان " نيز خواستار گشودن فصل جديدی از مشارکت همه مسيحيان شدند. اين اتحاديه ميگويد، نمايندگی ۷۵ ميليون کليسای پروتستان در بيش از يکصد کشور را برعهده دارد.