مقامات آلمان می گويند بيماری آريل شارون نخست وزير اسرائيل و امکان روی کار آمدن رهبری جديد، بر سياست آلمان نسبت به آن کشور اثری نخواهد داشت.

نسرين مهدوی گزارش می کند: