در رابطه با اعتصاب غذا و وضعيت وخيم سلامت يک پناهنده سياسی ايرانی در هلند که خواستار عدم اخراج خود از هلند است، آقای دکتر حسين لاجوردی رئيس انجمن پژوهشگران ايران، در پاسخ به سئوال بهروز عباسی از بخش فارسی صدای آمريکا، مطلب را مورد بررسی قرار می ميدهد: