با توجه به شکوفائی اقتصادی هند،  خريداران داخلی و خارجی سهام  جذب بازارهای بورس اين کشور شده و در نتيجه بهای سهام در بازارهای  بورس هند در سال گذشته شديداً افزايش يافته است.

با ايجاد تسهيلات و ساده نمودن سرمايه گذاری برای خارجيان، در سال گذشته، تنها خريداران خارجی از جمله بزرگترين کمپانيهای سرمايه گذاری بين المللی، بيش از 10 ميليارد و 600 ميليون دلار در بازارهای بورس هند سرمايه گذاری کرده اند.