در اسپانيا منع استعمال دخانيات در اماکن عمومی از امروز، يکشنبه، به اجرا گذاشته شد.

 در چارچوب اين ممنوعيت سيگار کشيدن و استعمال ديگر انواع دخانيات در ادارات، مجموعه های تجاری، بازارها، وسائل نقليه عمومی و بسياری ديگر از تاسيسات دربسته ممنوع است.

 بارها و رستورانهائی که مساحت آنها بيش از صد متر مربع باشد بايد محوطه ای را برای افرادی اختصاص دهند که دخانيات مصرف نميکنند و بارها و رستورانهای کوچکتر نيز حق دارند بگويند استعمال دخانيات را مجاز ميدانند يا نه.

 مقررات جديد همچنين تبليغ برای سيگار و دخانيات ديگر را منع ميکند.

 در فرودگاهها، هتل ها، سينما ها و تئاترها نيز محل های مشخصی برای استعمال دخانيات در نظر گرفته ميشود و ميان افراد به اصطلاح دودی و غير دودی بايد فاصله وجود داشته باشد.

 اسپانيائی ها در ميان اروپائيها بيشتر از همه سيگار دود ميکنند ، با اينحال بيش از هفتاد درصد کسانی که از آنها نظر خواهی شده است گفته اند از قانون جديد منع استعمال دخانيات در اماکن عمومی حمايت ميکنند.