پرزيدنت بوش لايحه تمديد بخش هائی از قانونی را که بر قدرت دولت برای تحقيق در موارد تروريستی می افزايد ، امضا کرده است.

با اين اقدام، که روز جمعه در مزرعه بزرگ آقای بوش در کرافورد تگزاس انجام گرفت، قانون معروف به " پاتريوت اکت" ، که قرار بود بخش هائی از آن در پايان سال۲۰۰۵ منقضی شود، ، به قوت خود باقی می ماند.

در همين حال قانونگزاران در باره تاثير آن بر آزادی های مدنی آمريکائيان بحث می کنند اين قانون اقتدار دولت فدرال را برای جستجو و شناسائی افراد در جريان تحقيق در باره موارد مظنون به تروريسم، افزايش داد.

يک سخنگوی کاخ سفيد گفت رئيس جمهوری از تمديد يک ماهه قانون راضی نيست، و می خواهد اين کار دائمی شود.