بنظر ميرسد که دولت پاکستان ازدرخواست خود مبنی بر اينکه همه طلاب خارجی مدارس اسلامی در پاکستان بايد تا ۳۱ دسامبر خاک اين کشور را ترک کنند تجديد نظر کرده است.

 وزير کشور پاکستان اعلام کرد که برای خروج اين دانشجويان هيچگونه ضرب الاجلی وجود ندارد؛ و دولت در نظر ندارد برای اجرای هدف خود به زور متوسل شود. با اينحال وی به خبر گزاری رويترز گفت دانشجويان بايد هرچه زودتر پاکستان را ترک گويند.

نمايندگان مدرسه های مذهبی تهديد کرده اند که در برابر اخراج اجباری دانشجويان مقاومت خواهند کرد.

 چند ماه پيش ، پرويز مشرف رئيس جمهوری پاکستان دستور داده بود همه طلبه های بيگانه تا آخر سال مسيحی جاری بايد از مدسه ها اخراج شوند؛ در غير اينصورت از کشور اخراج خواهند شد.

 اين دستور بخشی از کوشش دولت برای سرکوب افراطگرايی اسلامی در کشور است.

 مقامات ميگويند نزديک به ۷۰۰ دانشجوی خارجی در مدارس مذهبی به تحصيل اشتغال دارند. در ماههای اخير صدها تن خاک پاکستان را ترک گفته اند.