سازمان بهداشت جهانی همچنان به انتظارآن است که چين نمونه هائی ازبافت مرغان وماکيان چين را از نواحی آنفلوآنزا زده مرغی به اين سازمان تسليم دارد.

مقامات سازمان بهداشت جهانی می گويند دريافت اطلاعات ازچين در زمينه ۲۶ مورد آنفلوآنزای مرغی درميان جانوران درچين، می تواند به توليد واکسن های موثر واقدامات بازدارنده ديگری کمک کند.

سخنگوی وزارت امورخارجه چين هنوز توضيحات روشنی به خبرنگاران نداده است که چرا چين تاکنون نمونه های مورد نظر را دراختيارسازمان بهداشت جهانی نگذاشته است.

به گفته مديرمنطقه ای سازمان بهداشت جهانی، مشاهده نمونه های بافت به پژوهشگران امکان خواهد داد بدانند چه تغييرات ژنتيک در ويروس بيماری روی داده است.

آگاهی ازاين تغييرات، برای توليد واکسن موثری جهت مهار انتشاربيماری حائزاهميت است. به گزارش خبرگزاری رسمی شين هوای چين، به محض آن که واکسن جلوگيری ازسرايت آنفلوآنزای مرغی به انسان مورد تصويب قرارگيرد، چين آماده است توليد انبوه اين واکسن را آغاز کند.