ارتش اسرائيل درکوششی برای ايجاد يک منطقه حائل برای جلوگيری ازحملات ستيزه جويان فلسطينی، شمال نوارغزه را به توپ بست. شاهدان فلسطينی می گويند دراين حمله يک ستيزه جوی فلسطينی شامگاه روزچهارشنبه مجروح شد.

يک هواپيمای اسرائيلی پيش ازآتش توپخانه اين کشور، با فروريختن اعلاميه هائی برفرازشمال نوارغزه، به ساکنان محل هشدارداد از ورود به منطقه ممنوعه حائل درنزديکی مرزبا اسرائيل خودداری کنند.

مقامات اسرائيل حمله با توپخانه را ضروری دانستند وخاطرنشان ساختند که ستيزه جويان فلسطينی اززمان خروج اسرائيل ازنوارغزه، برای شليک خمپاره به داخل اسرائيل به مناطق مرزی نزديک می شوند.

درنقطه ديگری ازنوارغزه، چند مرد مسلح سه شهروند بريتانيا را ربودند. هنوزهيچ کس مسئوليت خود را درقبال اين حادثه برعهده نگرفته است.

در رويدادی ديگر، جت های نظامی اسرائيل به نقطه ای درجنوب لبنان که معمولا مورد استفاده ستيزه جويان فلسطينی قراردارد، حمله کردند ودوستيزه جو را مجروح ساختند.