يک دادگاه فلسطينی با موافقت با تجديد ثبت نام برای انتخابات ماه ژانويه فلسطينيان، اجازه داد حزب حاکم الفتح فهرست جديد کانديداهای خود را ارائه کند.

رهبران الفتح وگروه های رقيب دراين حزب، چندی پيش درهمين ماه قبل از پايان مهلت ثبت نام، دو فهرست جداگانه ازاسامی کانديدهای خود را ارائه داشتند. اين اقدام نگرانی هائی را نسبت به ايجاد شکاف دريک حزب عمده فلسطينيان که رهبری آن را محمود عباس رئيس حکومت خود مختار فلسطينی برعهده دارد، به وجود آورد. اما روز دوشنبه يک دادگاه فلسطينی مستقردرشهر رام الله حکم کرد که الفتح می تواند روز چهارشنبه طی يک مهلت شش ساعته، فهرست جديدی را ازکانديداهای خود ارائه کند.

نگرانی ازايجاد شکاف درحزب حاکم الفتح هنگامی حاصل می شود که به نظر می رسد کانديداهای گروه ستيزه جوی حماس ازحمايت مردم برخوردار شده اند.

يک نظرسنجی جديد که روز دوشنبه ازسوی دانشگاه فلسطينی النجاح منتشرشد، نشان می دهد که حماس درانتخابات ماه ژانويه، الفتح را شکست خواهد داد. آمريکا، گروه حماس را به عنوان يک سازمان تروريستی ارزيابی کرده است.