خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در گفتگويی با آقای علی ذرقانی، مدير مسئول ماهنامه صنعت حمل و نقل ترافيک تهران و مسايل مبتلا به آن را مورد بررسی قرار داد.

سپس در نيمه دوم برنامه خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز شد تا بطور مستقيم و زنده نظرات و پرسشهای خود را با ميهمان برنامه در ميان بگذارند.

 

علي ذرقاني