در شرق جمهوری دمکراتيک کنگو زدخورد ادامه دارد و يک نيروی مشترک سازمان ملل متحد و سربازان کنگو سعی دارند شورشيان اوگاندائی را سرکوب کنند.

 گزارش های زدوخوردهای جديد در روز دوشنبه در پی نبردی که روز يکشنبه در استان Kivu در شمال کنگو در گرفت منتشر شد.

 مقامات سازمان ملل متحد می گويند دست کم ۳۵ شورشی، همراه با سه سرباز دولتی کنگو و يک هندی عضو نيروی سازمان ملل متحد کشته شدند.

 نيروهای سازمان ملل متحد و کنگو سعی دارند کنترل دولت را بر شمال " کی وو" و ديگر بخش هائی که شبه نظاميان محلی و شورشيان خارجی برآنها مسلط هستند ، برقرار سازند.