ادامه محاکمه صدام حسين رهبر مخلوع عراق به اتهام جنايت عليه بشريت به بيست و چهارم ژانويه موکول شده است.

در جلسات دو روز گذشته دادگاه ، سه شاهدی که در باره عواقب پس از ترور نافرجام سال ۱۹۸۲ عليه جان صدام حسين شهادت دادند بيشتر بر چگونگی اعمال ماموران امنيتی صدام در وارد ساختن شوک الکتريکی و ريختن پلاستيک مذاب بروی بازداشت شدگان متمرکز بود.