خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در گفتگويی با آقای علی کشتگر، روزنامه نگار ايرانی مقيم پاريس و سردبير نشريه اينترنتی ميهن سياستهای چهارماهه احمدی نژاد و رويدادهای کشورهای همسايه ايران را مورد بررسی قرار داد.

سپس در نيمه دوم برنامه خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز شد تا بطور مستقيم و زنده نظرات و پرسشهای خود را با ميهمان برنامه در ميان بگذارند.