مقامات در جنوب هند ميگويند دست کم چهل و سه نفر در يک مرکزامداد به سيل زدگان زير دست و پا کشته و دهها نفر ديگر مجروح شده اند.

اين واقعه امروز در يک مدرسه دولتی در شهر جنوبی چنائی رخ داد، که مدرس نيز ناميده ميشود و مرکز ايالت تاميل نادو است.

 هنگام وقوع واقعه بيش از سه هزار سيل زده برای گرفتن کوپن غذا در محل جمع شده بودند.

 پليس ميگويد اغلب کسانی که کشته و يا مجروح شدند زنان بودند.

انتظار ميرود شمار تلفات به سبب وخامت حال بعضی از مجروحين بالاتر برود.

 ماه گذشته نيز شش نفر در جريان فشار جمعيت برای گرفتن پول، غذا و لباسهائی که توسط مقامات توزيع ميشد زير دست و پا کشته شدند.

 از اکتبر گذشته که بارانهائی شديد در اين ايالت باريد هزاران نفر بی خانمان و به کمک های اضطراری محتاج شده اند.