آقای مهندس صادق نقاشکار، فعال سياسی مقيم کشور هلند در گفتگويی با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا آخرين تحولات مربوط به زندانيان سياسی در ايران و شرايط آنان بويژه اعتصاب غذای آنها را مورد بررسی قرار داد که توجه شما را به آن جلب می کنيم.