مقامات آلمانی ميگويند  يک زن آلمانی که ماه گذشته در عراق به گروگان گرفته شده بود آزاد شده است و بنظر ميرسد سالم و حالش خوب است.

 فرانک والتر اشتينماير وزير امورخارجه آلمان ميگويد سوزان اوستف ، باستانشناس آلمانی اکنون در سفارت آلمان در بغداد است.

 وی درمورد چگونگی رهائی او توضيحی نداد.

 خانم اوستف و راننده او روز بيست و پنجم نوامبر در ناحيه نينوا در شمال عراق ناپديد شدند.

 وی بيش از ده سال بود که برای عراق کار ميکرد.