روز جمعه برای هجدهمين باراز سال ۱۹۸۵ تاکنون، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای را به تصويب رساند که در آن نسبت به وضع حقوق بشر در ايران و سرکوب اقليت ها و بويژه بهائيها به شدت ابراز نگرانی شده است.

نازی بيگلری از بخش فارسی صدای آمريکا، از مراکش گزارش می دهد: