الن جانسون سيرليف Ellen Johnson-Sirleaf رئيس جمهوری منتخب ليبريا می گويد براين باوراست که رقيب وی توانسته است بر " سرخوردگی" خود ازبابت شکست درانتخابات غلبه کند و ازدولت جديد وی حمايت خواهد کرد.

خانم جانسون سيرليف به دنبال گفتگوهای روزپنجشنبه خود در واشنگتن با کاندوليزا رايس وزيرامورخارجه آمريکا گفت با وجود آن که رقيب وی جرج ويه George Weah ادعا کرده است که درانتخابات تقلب شده است، با اين حال وی معتقد است که آقای ويه به نفع مصالح کشور، با وی همکاری خواهد کرد.

آقای ويه شامگاه روزچهارشنبه درمصاحبه ای با صدای آمريکا گفت ازهواداران خود خواسته است تا زمانی که دادگاه ها به ادعاهای وی رسيدگی می کنند، آرام باشند. هواداران آقای ويه در هفته های اخير به عنوان اعتراض به شکست وی درانتخابات، درخيابان ها دست به تظاهرات زده بودند.

خانم جانسون سيرليف گفت هراقدامی را که بايد درقبال چارلزتيلر Charles Taylor رئيس جمهوری پيشين درتبعيد ليبريا به عمل آيد، نيز درمذاکرات خود با خانم رايس مورد بررسی قرارداده است، اما توضيحات بيشتری نداد. آقای تيلر که به علت ارتکاب جنايات جنگی تحت تعقيب دادگاه وابسته به سازمان ملل متحد قراردارد، ازسال 2003 به حال تبعيد درنيجريه زندگی می کند.