در رابطه با سخنان ضد اسرائيلی آقای احمدی نژاد آقای مسعود روزنامه نگار مقيم لندن در پاسخ به سئوال بهروز عباسی،دليل و انگيزه رئيس جمهوری ايران از اتخاذ اين مواضع جنجالی را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.