مقدمه:

روزچهارشنبه، دولت آمريکا نيز به متحدان اصلی خود پيوست واظهارات جديد محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری ايران را محکوم ساخت. آقای احمدی نژاد گفته است تلاش های نازی ها در طول جنگ جهانی دوم برای برانداختن ريشه يهوديان اروپا، افسانه ای بيش نيست. سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا می گويد اظهارات آقای احمدی نژاد، بيش ازپيش ايران را ازجامعه جهانی دورترمی سازد. به اين گزارش توجه فرمائيد.

متن:

دولت بوش تازه ترين اظهارات رئيس جمهوری ايران را " تاسف آور و خارج از هرگونه موازين اخلاقی" می داند ومی گويد: اين هم دليل ديگری است، علاوه برموجبات ودلائل ديگر، که چرا ايران نبايد به توليد اسلحه اتمی دست يابد.

آقای احمدی نژاد که يک قشری اسلامی است و از ماه اوت به عنوان رئيس جمهوری جديد ايران وارد ميدان شده است، ماه گذشته با سخنرانی عجيب و غريب خود در سازمان ملل متحد در مورد برنامه اتمی کشور خويش، موجبات حيرت آمريکا و جهانيان را فراهم آورد. پس از آن، طولی نکشيد که آقای احمدی نژاد با سخنرانی خود در زمينه " محو يهوديان ازنقشه جهان" ، خشم مجدد جهانيان را برانگيخت.

شان مک کورمک  سخنگوی وزارت امورخارجه آمريکا دريک مصاحبه مطبوعاتی گفت اظهارات آقای احمدی نژاد مبنی براين که " فاجعه قتل عام يهوديان درجريان جنگ جهانی دوم افسانه ای بيش نيست..." اظهاراتی است شرم آور ونشانه ديگری است که ايران ١٨٠ درجه از ديگر کشورهای جهان فاصله گرفته است.

آقای مک کورمک می گويد: فاصله گرفتن با جامعه جهانی، تقصير مردم ايران نيست... بلکه اين امر، مستقيما به تصميمات رژيم روحانيون درتهران مربوط می شود.  سخنگو می گويد:

" ملت ايران، ملت بزرگی است. اين ملت، تاريخ با عظمتی دارد وصاحب مايه و سرمايه سرشاری برای عرضه به جهانيان است. اما حکومت، با کردار وگفتارخود، مردم ايران را روز به روز به انزوای بيشتری می کشاند. اين رويه و طرزعمل، مربوط به مردم ايران نيست، بلکه اين رهبری و معدودی انتخاب ناشدگان هستند که درحقيقت، رشته ای برگردن کشور بسته اند وهر جا که خاطرخواه آنان باشد، مملکت را می کشانند."

آقای مک کورمک می گويد: آقای احمدی نژاد با سخنرانی خود در سازمان ملل متحد، يک گودال ديپلماتيک برای خويش حفر کرده است و کماکان به کندن اين گودال ادامه می دهد.

اسکات مک کله لن سخنگوی کاخ سفيد می گويد: همه رهبران صاحب مسئوليت جهان درک می کنند که اظهاراتی ازاين قبيل، تا چه حد خارج از مرزهای قابل قبول وعرف بين المللی است. همين رهبران صاحب مسئوليت جهان می گويند نهايت اهميت را دارد که جامعه جهانی، دست در دست يکديگر، مانع از آن شوند که ايران به تسليحات اتمی دست يابد.

يکی ازمقامات صاحب عنوان در دولت بوش می گويد: اظهارات آتش افروزآقای احمدی نژاد را ديگر نمی توان به عنوان يک " تصادف" و يا "لغزش زبان" تلقی کرد، بلکه اين اظهارات را بايد به عنوان اعتقادات باطنی زمامداران ايران تفسير کرد و به همين علت است که وخامت مسأله، بيش از حد تصور است.

دولت بوش از دير بازاعتقاد داشته است که ايران، زير پوشش توليد اتمی، مخفيانه در صدد دستيابی به سلاح های اتمی است واز تروريسم، و نيز از دستجات افراطی فلسطينيان که مانع از دستيابی به صلح خاورميانه هستند، حمايت می کند.

کاندوليزا رايس وزيرامورخارجه آمريکا روز سه شنبه گفت: ايران درامورداخلی عراق مداخله می کند... ازخشونت حمايت می کند... ودر راه دمکراتيزه کردن خاورميانه، مانع می آفريند. خانم رايس گفت: جهان برای مقابله با اين مساله بايد راهی بيابد.