خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در گفتگويی با دکتر محمد اقتداری، اقتصاددان، منشاء بحران های اجتماعی، سياسی و اقتصادی ايران را مورد بررسی قرار داد.

سپس در نيمه دوم برنامه خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز شد تا بطور مستقيم و زنده نظرات و پرسشهای خود را با ميهمان برنامه در ميان بگذارند.