روز دوشنبه همسر عمادالدين باقی، روزنامه نگار ساکن ايران، در کاخ نخست وزيری فرانسه با دومينيک دوويلپن، نخست وزير فرانسه ديدار و از سوی همسرش جايزه کميسيون ملی حقوق بشر فرانسه را دريافت کرد. به گفتگوی خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا با خانم باقی در اين باره توجه فرمائيد.