مسعود باستانی، روزنامه نگار زندانی، مدتهاست که به علت پافشاری دادستان اراک، حمزه پاکبين، همچنان در زندان بسر می برد. خانم امرآبادی، همسر آقای باستانی، در گفتگو با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا شرايط زندان و وضعيت پرونده همسرش را مورد بررسی قرار داد که توجه شما را به آن جلب می کنيم..