زمين لرزه نيرومندی شمال شرقی افغانستان در نزديکی مرز پاکستان را تکان داد، دست کم ۱۴ نفر را زخمی کرد، دويست خانه را درهم کوبيد و گله های گاو و گوسفند را کشت.

 مرکز زلزله نگاری آمريکا می گويد مرکز زمين لرزه که ۷/۶ درجه ريشتر شدت داشت، در کوهستان های دور افتاده هندو کش، در يک منطقه کم جمعيت، قرار داشت، و تکان های ناشی از آن در سراسر شمال پاکستان و هند و بخش های پاکستانی کشمير احساس شد.

 اين منطقه دو ماه پيش هدف زمين لرزه گسترده ای که حدود ۸۰ هزار تن را کشت قرار گرفت.