به گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در باره رويدادهای اقتصادی هفته گذشته توجه فرمائيد.