در رابطه با سانحه سقوط هواپيمای نظامی در ايران آقای محسن سازگارا تحليل گر مسائل سياسی در پاسخ به سئوال بهروز عباسی، آقای محسن سازگارا مواضع و سياست های رژيم جمهوری اسلامی ايران را علت اصلی تحريم های اقتصادی غرب عليه ايران می داند که ايران را با مشگل فرسودگی وسائل حمل و نقل روبرو کرده است.