پرزيدنت بوش امروز، چهارشنبه، نطق عمده ای ايراد خواهد کرد که دومين نطق او درسلسله سخنرانی های مربوط به استراتژی وی برای پيروزی درعراق به شمارمی رود.

اسکات مک کله لن سخنگوی کاخ سفيد روز سه شنبه به خبرنگاران گفت سخنرانی پرزيدنت بوش براقدامات آمريکا درجهت اصلاحات اقتصادی وبازسازی عراق متمرکزخواهد بود.

آقای مک کله لن گفت استراتژی پيروزی درعراق، مشتمل برمجموعه ای ازعوامل اقتصادی، سياسی وامنيتی است.

درهمين حال رهبران سياسی آمريکا به اختلاف نظرخود برسرجنگ عراق ادامه دادند و رئيس جمهوری ومعاون وی اپوزيسيون دمکرات آمريکا را به خاطرخواست آن ها در زمينه خروج نيروهای آمريکا ازعراق مورد انتقاد قراردادند.

پرزيدنت بوش روز سه شنبه اظهارداشت براين باوراست که نيروهای آمريکا درجنگ عراق پيروزخواهند شد ونيروهای آمريکا بايد اين پيام را از زبان سياستمداران نيزبشنوند.

درهمين حال، هاورد دين رئيس تشکيلاتی حزب دمکرات آمريکا اعلام داشت دمکرات ها احتمالا موافق اين پيشنهاد هستند که تمامی اعضای گارد ملی ونيروهای ذخيره آمريکا سريعا ازعراق خارج شوند وبقيه نيروهای آمريکا ظرف دوسال خاک عراق را ترک گويند.