به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا درباره بازتاب سقوط هواپيمای نظامی در نزديکی فرودگاه مهرآباد در رسانه های اروپا توجه فرمائيد.