خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در دو گفتگوی مختلف با دو روزنامه نگار مقيم ايران جنبش دانشجويی ايران و نقش دانشجويان در تعيين سرنوشت کشور را مورد بررسی قرار داد. در هردوی اين گفتگوها خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز بود تا بطور مستقيم و زنده نظرات و پرسشهای خود را با ميهمانان برنامه در ميان بگذارند.