رهبران کرد در عراق ميگويند قانون اساسی عراق به حکومت های محلی اختيار ميدهد قراردادهای انرژی جديدی  با و يا بدون تصويب حکومت مرکزی در بغداد به امضاء برسانند.

"فواد معصوم، قانونگزار کرد گفت قانون اساسی به ايالات  عراق اجازه ميدهد در صورت تشخيص به پروژهای  اکتشاف نفت و گاز  به پردازند. آقای معصوم اين سخنان را روز يکشنبه، يک روز پس از اينکه مقامات عراقی،  که بيشتر آنها از منطقه کرد نشين عراق بودند،  به يک کمپانی سوئدی اجازه حفاری برای استخراج نفت دادند، ايراد کرد.

سه شنبه گذشته، در مراسم افتتاح حفاری اين پروژه، نوشيروان بارزانی، نخست وزير ايالت خود مختار کردستان در شمال عراق، گفت کردها هرگز اجازه نخواهند داد بغداد منابع طبيعی آنها را کنترل کند.

اظهارات آقای بارزانی باعث هشدارهای رهبران سنی شد که ميگويند اين موضوع  به تجزيه عراق منجر خواهد شد.

عرب های سنی که بيشتر در منطقه مرکزی و کم نفت عراق زندگی ميکنند، ميگويند تفويض کنترل منابع طبيعی به  به حکومت های ايالتی برای عربهای سنی هيچ سهمی از ثروت نفت کشور باقی نخواهد گذاشت.