يک گروه طرفدار آزاديهای مدنی ميگويد در نظر دارد به نمايندگی مردی که ادعا ميکند سازمان مرکزی اطلاعات آمريکا ، سيا، وی را ربوده و برای بازجويی به افغانستان فرستاده است، عليه دولت آمريکا شکايت کند.

اطلاعيه ای که از سوی اتحاديه آزاديهای مدنی آمريکا منتشر شده ميگويد کيفرخواست را روز سه شنبه به دادگاه تسليم خواهد کرد. در اين اطلاعيه آمده است که مردی که ادعا ميکند مورد تعدی واقع شده، مدعی است که مورد ضرب و شتم قرار گرفته است ، مواد مخدر به او خورانده اند، و او را به افغانستان برده و بعداً بی آنکه به او اتهامی وارد سازند او را آزاد کرده اند.

اتحاديه آزاديهای مدنی ميگويد اين مرد بيگناه است. اما تاريخ آدم ريابايی را ذکر نکرده است. اتحاديه آزاديهای مدنی همچنين ميگويد در کيفرخواست تقديمی به دادگاه، شرکتهايی که مالک هواپيما بوده يا آن را برای انتقال مدعی به افغانستان بکار برده اند، نيز مسئول شناخته شده اند .

مقامات آمريکا از تأييد يا تکذيب گزارشهای رسانه ها دائر بر اينکه سازمان سيا دارای بازداشتگاههای مخفی در کشورهای ديگر برای بازجويی از افراد مظنون است خودداری ميکنند