وزيران دادگستری و کشور اتحاديه اروپا با طرحی موافقت کرده اند که از شرکت های مخابرات راه دور می خواهد سوابق تلفنی و ای – ميل را برای استفاده در تحقيقات مربوط به تروريسم و بزهکاری های ديگر، حفظ کنند.

اين توافق که روز جمعه به دست آمد به کشورهای عضو اتحاديه اجازه می دهد درمورد طول مدتی که چنين اطلاعاتی بايد نگهداری شود تصميم بگيرند.

چارلز کلارک وزير کشور بريتانيا گفت هدف از طرح انبار کردن اطلاعات اين است که به عمليات ضد تروريستی و تحقيق در باره جرائم جدی کمک شود.

پار لمان اروپا بايد طرح را تصويب کند.