پليس گابن روزپنجشنبه تظاهرات اپوزيسيون اين کشور را در ليبرويل پايتخت گابن درهم شکست.

تظاهرات پس ازآن آغاز شد که دادگاه گابن عمر بونگو Omar Bongo رئيس جمهوری گابن را برنده انتخابات روزيکشنبه گذشته اعلام کرد.

هواداران خشمگين اپوزيسيون تا پيش ازمداخله پليس ضد شورش برای متوقف ساختن آشوب واغتشاش، شيشه مغازه ها واتومبيل ها را خرد کردند.

پليس همچنين روزپنجشنبه يک هتل ليبرويل را که دوتن ازکانديداهای عمده اپوزيسيون خواستار برگزاری يک کنفرانس خبری درآن به عنوان شکايت ازتقلب درانتخابات يکشنبه شده بودند، مورد محاصره قرارداد.

درانتخابات روز يکشنبه عمربونگو رئيس جمهوری گابن بارديگر به مدت هفت سال به رياست جمهوری انتخاب شد. وی بيش ازهر زمامدارديگری درآفريقا درمقام خود باقی مانده است. نتايج نهائی انتخابات نشان می دهد که آقای بونگو 79 درصد آرا را به خود اختصاص داده است. پی ير مامبوندو Pierre Mamboundou نزديکترين رقيب وی، فقط اندکی بيش از 14 درصد آرا کسب کرده است.