در مصر، بنظر ميرسد حزب حاکم حسنی مبارک رئيس جمهوری، اکثريت دو سومی خود را در پارلمان چهارصد و پنجاه و پنج عضوی آن کشور، در پی انتخاباتی که آخرين مرحله آن روز پنجشنبه انجام گرفت حفظ ميکند.

نتايج مقدماتی که امروز، جمعه ، منتشر شد نشان ميدهد که حزب ناسيونال دموکرات دست کم صد و بيست کرسی را در دو دور مقدماتی و چهار کرسی را در دور سوم و نهائی کسب کرده است.

 اين حزب، در رای گيری هفته آينده در حوزه هائی که سرنوشت آنها در رای گيری های اوليه روشن نشد، صد و بيست و پنج کانديدا دارد .

 اخوان المسلمين، گروه اصلی اپوزيسيون مصر، در دو رای گيری نخستين هفتاد و شش کرسی بدست آورد، و در رای گيری سوم که روز پنجشنبه انجام گرفت به پيروزی نرسيد، اما در رای گيری مرحله دوم برایتعيين سرنوشت حوزه های بلاتکليف، سی و پنج کانديدا دارد. اخوان المسلمين دولت را به دست کاری در رای گيری متهم کرده است. مقامات اين گروه اپوزيسيون به گزارشهای حاکی از مداخله پليس و بازداشت حاميان اش در حوزه های رای گيری در مراکزی استناد ميکنند که پايگاه آنها محسوب ميشود.