با توجه به سخنان روز گذشته آقای نيکلاس برنز در رابطه با مناسبات ايران و آمريکا آقای پتريک کلاسون، رئيس پژوهش ها در انستيتوی واشنگتن برای سياست های خاورميانه و خاور نزديک در گفتگويی با بهروز عباسی سخنان معاون وزارت خارجه آمريکا را مورد تحليل و بررسی قرار داد.