در اين بحث پنجشنبه شب ، بهروز عباسی گفتگويی دارد با آقای دکتر مهران براتی ، محقق مسائل اقتصادی و بين المللی در دانشگاه برلن. در اين برنامه چگونگی انتخاب آقای احمدی نژاد به سمت رياست جمهوری ايران مورد بحث و بررسی قرار می گيرد.

بخش دوم اين بحث با حضور آقای عبدالله مومنی يکی از رهبران جنبش دانشجويی ايران انجام می شود.