اسرائيل ميگويد يک موشک " Arrow Two" آن کشور، امروز با موفقيت راکتی را که شبيه موشک " شهاب سه " ايران عمل ميکرد، در جريان يک آزمايش ، سرنگون کرده است.

اين جديد ترين آزمايش موشک اسرائيلی، امروز، و به فاصله يک روز پس از آن انجام گرفت که آريل شارون نخست وزير اسرائيل گفت آن کشور نمی تواند ظهور يک ايران مسلح به تسليحات اتمی را بپذيرد.

با اينحال آقای شارون از تهديد جمهوری اسلامی ايران به اقدامی نظامی اجتناب ورزيد.

 اسرائيل موشک " Arrow Two " را نخستين بار در سال ۱۹۸۸ آزمايش کرد اما پس از آنکه در جنگ ۱۹۹۱ خليج فارس ۳۹ بار هدف موشک های اسکاد عراق قرار گرفت ، به آزمايش های تکميلی آن سرعت بخشيد.