مقامات لبنان می گويند يک مظنون مداخله در ترور رفيق حريری نخست وزير سابق لبنان به بيمارستانی در بيروت منتقل شده است.

 " ريموند آزار" رئيس سابق تشکيلات اطلاعاتی لبنان، که در ماه اوت دستگير شد، به دليل ناراحتی قلبی، از سلول زندان به واحد مراقبت های ويژه بيمارستان انتقال يافت.

 دستگيری او ، همراه با سه ژنرال لبنانی ديگر، به توصيه يک کميسيون سازمان ملل متحد که در باره قتل حريری تحقيق می کند صورت گرفت.

 انتظار می رفت رئيس کميسيون روز سه شنبه در وين با پنج مقام سوری مصاحبه کند، اما يک ديپلمات سازمان ملل متحد می گويد اين کار احتمالا هفته آينده انجام خواهد شد.