، يک موزيسين جوان ايرانی بنام آرش که خود عضو گروهی است بنام «کيوسک» در گفتگو با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا از فعاليتهای خودش و همچنين از حرکت موسيقی زيرزمينی در ايران  گفت.

در نيمه دوم برنامه خط های تلفنی استوديو بروی شنوندگان باز شد تا بطور مستقيم و زنده نظرات و سوالات خود را با ساير همزبانان در ميان بگذارند.

  توجه شما را به اين گفتگو جلب می کنيم.