با توجه به خبر ماموريت جديد سفير آمريکا در عراق در رابطه با گفتگو با ايران خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا با آقای منصور فرهنگ، اولين سفير رژيم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، پيرامون مسايلی که می تواند در گفتگوهای طرفين مورد توجه قرار گيرد توضيحاتی داد که توجه شما را به آن جلب می کنيم.