رئيس سازمان مرکزی اطلاعات آمريکا از اين سازمان در برابر گزارش های رسانه ها که گويا تروريست های مظنون در زندان های واقع در خارج از آمريکا شکنجه می شوند دفاع کرده است.

 " پورتر گاس" روز سه شنبه در مصاحبه ای با شبکه تلويزيونی ای بی سی گفت تکنيک های بازجوئی سی آی ا، به شکنجه نزديک نيست و ياد آور شد چنين کاری نتيجه معکوس ببار می آورد. او همچنين گفت اطلاعاتی که در اين زمينه منتشر شده است، درست نيست.

 پورتر گاس حاضر نشد مستقيما به گزارش های اخير رسانه ها که سی آی ای زندان های مخفی برای بازداشت تروريست های مظنون و بازجوئی از آنها زندانی های مخفی در اروپای شرقی داير کرده است، پاسخ دهد.

 مقامات آمريکائی حاضر نشده اند چنين گزارش هائی را تائيد يا تکذيب کنند. در مورد جستجو برای يافتن اوسامه بن لادن و ابو مصعی الزرقاوی، آقای گاس گفت اطلاعات سی آی ا در باره آنها بيشتر از آن است که بتواند فاش کند.