بيل کلينتون رئيس جمهوری سابق آمريکا از رهبران سری لانکا به دليل پيشرفت واقعی در بازسازی کشور در پی سونامی ويرانگر سال پيش، تجليل کرده است.

 با اين حال ، او روز سه شنبه در کلمبو هشدار داد که اگر سری لانکا به جنگ داخی بازگردد، هرپيشرفتی بسرعت متوقف خواهد شد.

 آقای کلينتون ، که به عنوان فرستاده ويژه سازمان ملل متحد به سری لانکا رفته است، جداگانه با "ماهيندا راجاپاکسه" رئيس جمهوری جديد و چاندريکا کوماراتونگا رئيس جمهوری سابق ملاقات کرد.

 او سپس به شمال شرقی کشور رفت ، از مسجدی ديدن کرد و برای بررسی آثار سونامی بر معيشت و زندگی ماهيگران به آنها به گفت و گو نشست.