دکتر عليرضا نوری زاده، نويسنده، روزنامه نگار و تحليل گر مسايل سياسی مقيم لندن، در پاسخ به پرسش خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا اعتراضات دانشجويان دانشگاه تهران در مخالفت با انتصاب يک معمم به رياست دانشگاه را مورد بررسی قرار می دهد.