آغاز زمستان در کشمير زلزله زده پاکستان ، جان دست کم دو نفر از بازماندگان زمين لرزه را گرفته است - آنها نخستين قربانيان تائيد شده آنچه که مقامات می ترسند دومين موج مرگ از فاجعه ماه گذشته باشد، هستند.

 گزارش هائی که از منطقه می رسد از باران و برف سنگين خبر می دهد و گفته می شود بيش از ۱۰۰ نفر برای درمان به بيمارستان انتقال يافته اند.

 هوای بد همچنين راه ها را بسته و هليکوپتر ها را از حمل تدارکات امدادی به مناطق ويرانشده بازداشته است.

 ارتش پاکستان می گويد ۱۴ گردان مهندسان نظامی در تيم های ۱۰ نفری برای ساختن سرپناه با داوطلبان و امدادگران کار می کنند.