اعطای جايزه نقدی نوبل از طرف سازمان انرژی اتمی به بنياد درمان سرطان در کشورهای ففير، مورد گزارشی از نازی بيگلری از بخش فارسی صدای آمريکا است: