صديق تعريف موسيقيدان ايرانی اخيرا با اجرای يکسری برنامه موسيقی در مراکش و فرانسه توجه اذهان عمومی را به اهميت موزيک ايرانی جلب کرده است. به گفتگوی خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا با آقای تعريف در اين باره توجه فرمائيد.